ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN “RODI WEST MEDIA B.V.”, GEVESTIGD TE NAALDWIJK
1. Alle aanbiedingen, offertes c.q. overeenkomsten tussen Rodi West Media B.V., hierna te noemen de uitgever, en adverteerders/opdrachtgevers, hierna te noemen opdrachtgevers, worden beheerst door deze voorwaarden voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De uitgever en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2. Het plaatsen van advertenties kan op individuele/losse basis (per advertentie) of via een contract voor een bepaalde periode. Advertentiecontracten worden aangegaan met als basis een aantal millimeters advertentieruimte, welke binnen een bepaalde periode door opdrachtgever benut kan worden voor het plaatsen van advertenties. In mindering op het advertentiecontract kan de adverteerder/opdrachtgever uitsluitend advertenties of ingezonden mededelingen plaatsen, welke betrekking hebben op zijn/haar eigen bedrijf.

3. De uitgever hanteert een tarieventabel, waarbij de prijs afhankelijk is van het aantal “ingekochte” millimeters. Een advertentie ter grootte van één pagina wordt berekend tegen het maximale aantal millimeters van één pagina. Indien de advertentie in opdracht van de adverteerder geplaatst wordt als hartpagina of als doorlopende dubbele pagina wordt één kolom extra berekend.

4. De ingangsdatum van de contractperiode is afhankelijk van de plaatsing van de eerste advertentie. Indien de eerste plaatsing vóór de 15e van de maand heeft
plaatsgevonden, wordt de contractperiode geacht te zijn ingegaan op de eerste dag van die kalendermaand. Indien de plaatsing op of na de 15e dag heeft plaatsgevonden, wordt de contractperiode geacht te zijn ingegaan op de 15e van de maand. Indien de eerste advertentie niet binnen drie maanden na het sluiten van het contract is geplaatst, wordt de contractperiode geacht te zijn ingegaan op de eerste dag van de vierde kalendermaand. Losse advertenties kunnen, indien de opdrachtgever dit verlangt, met terugwerkende kracht worden opgenomen in een later door hem/haar af te sluiten advertentiecontract. Dit kan voor losse advertenties die in een periode van maximaal vier maanden voorgaand aan de maand waarin het contract werd gesloten.

5. Binnen de contractperiode kan uitbreiding van het aantal gecontracteerde millimeters overeen worden gekomen, zonder dat verlenging van de oorspronkelijk geldende contractperiode plaatsvindt. In verband met deze uitbreiding zal een hiermee corresponderend lager tarief gelden, vanaf de eerste dag van de kalendermaand volgend op die waarin de uitbreiding tot stand komt. Het lagere tarief zal worden toegepast op de alsdan nog te plaatsen advertenties.

6. Indien na afloop van de overeengekomen contracttermijn of in geval van ontbinding van de het advertentiecontract wegens omstandigheden aan de kant van de
opdrachtgever (zoals tekortkoming in de nakoming, faillissement, surséance van betaling, Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of liquidatie van de opdrachtgever) het overeengekomen aantal millimeters niet of niet ten volle is verbruikt, vervalt het recht van plaatsing van de niet afgenomen advertentieruimte. De uitgever is alsdan gerechtigd de prijs van de niet afgenomen en nog niet betaalde millimeters onmiddellijk en in zijn geheel op te eisen.

7. De uitgever is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van ter plaatsing opgegeven advertenties of de gevolgen daarvan. De opdrachtgever vrijwaart de uitgever van aanspraken van derden en de schade welke deze tot gevolg kunnen hebben. Advertenties mogen niet strijdig zijn met (auteurs)rechten van derden, wettelijke voorschriften of regelgeving, waaronder de Nederlandse Reclame Code. De uitgever is gerechtigd bepaalde ter plaatsing opgegeven advertenties zonder opgave van redenen te weigeren op grond van inhoud of vorm, goede smaak, technische bezwaren of strijd met eigen belangen van de uitgever. Voor advertenties die overeenkomstig de opdracht gezet moeten worden in een zodanige vorm dat sprake kan zijn van gelijkenis met redactionele berichtgeving, behoudt de uitgever zich het recht voor de opmaak c.q. typografie te wijzigen. Gemaakte zet-, druk- of plaatsfouten, die kennelijk aan de publiciteitswaarde van de betrokken advertentie afbreuk doen -zulks naar oordeel van de uitgever-, worden door de uitgever op verzoek gerectificeerd. Een dergelijk verzoek dient uiterlijk veertien dagen na plaatsing schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht tot rectificatie vervalt. Rectificatie of gratis herplaatsing vindt niet plaats in geval van fouten in telefonisch opgegeven advertenties. Dit geldt ook voor fouten ten gevolge van onduidelijk geschreven kopij.

8. Bezwaren over de uitvoering van advertentieopdrachten c.q. over de factuur dienen uiterlijk acht dagen na factuurdatum schriftelijk door de uitgever te zijn ontvangen. Na deze datum wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn met uitvoering van de opdracht c.q. de factuur en vervalt het recht alsnog bezwaren kenbaar te maken. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn/haar betalingsverplichting niet op en blijft zij (bijvoorbeeld bij een advertentiecontract) gehouden tot afname van overeengekomen zaken.

9. Nimmer kan een bepaalde plaats in een uitgave worden gegarandeerd. Een verzoek tot plaatsing op een bepaalde pagina of plaats kan worden gehonoreerd, zoveel als naar het inzicht van de uitgever mogelijk is binnen het kader van een verantwoorde opmaak, technische en redactionele mogelijkheden en/of billijkheid ten opzichte van andere adverteerders.
10. Indien een advertentie is geplaatst waarop als reactie brieven onder nummer binnenkomen, behoudt de uitgever zich het recht voor deze brieven, indien niet afgehaald door adverteerder, vanaf twee maanden na plaatsing van de advertentie te vernietigen.
11. De uitgever is nimmer aansprakelijk voor schade, door wie dan ook geleden, welke veroorzaakt is door niet, niet tijdige of onjuiste plaatsing van advertenties, één en ander behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de uitgever. De uitgever kan voorts niet worden gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de uitgever geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de uitgever niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de uitgever of van derden daaronder begrepen. De uitgever heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat de uitgever zijn verbintenis had moeten nakomen.
De uitgever kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is de uitgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de opdrachtgever. Voor zover de uitgever ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de opdrachtgever gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

12. Indien de uitgever aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de uitgever beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht dan wel tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van de uitgever is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van de verzekeraar van de uitgever in voorkomend geval. De uitgever is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Indien sprake is van een advertentiecontract en herhaalde plaatsing van dezelfde advertentie is de uitgever slechts aansprakelijk voor onjuistheden in de eerste plaatsing.

13. De uitgever is gerechtigd vooruitbetaling van opgegeven advertenties te verlangen. De uitgever is voorts gerechtigd plaatsing van opgegeven advertenties op te schorten, indien aan het verzoek tot vooruitbetaling niet wordt voldaan.

14. Betaling dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum. Vanaf het verstrijken van de betalingstermijn is rente verschuldigd van 1% per maand. Indien de wettelijke (handels)rente hoger is, geldt de wettelijke (handels)rente. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, is de opdrachtgever gehouden alle extra kosten te betalen. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van de openstaande hoofdsom, tenzij een wettelijk voorschrift dwingend anders voorschrijft. Voorts is de uitgever, indien de opdrachtgever in verzuim is en sprake is van een advertentiecontract, al hetgeen de opdrachtgever uit hoofde van dit contract verschuldigd is of zal worden, ineens op te eisen.

15. Indien een advertentieovereenkomst is aangegaan door een reclamebureau en/of reclamekantoor, optredend voor of namens een adverteerder/opdrachtgever, is het reclamebureau en/of reclamekantoor primair jegens de uitgever aansprakelijk voor nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit de advertentieovereenkomst. De adverteerder/opdrachtgever is subsidiair hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel en gehouden op eerste verzoek voor betaling aan de uitgever zorg te dragen.

16. Op alle door of voor Rodi West Media B.V. ontworpen, gemaakte of gebruikte afbeeldingen, foto’s, teksten, tekeningen en ontwerpen blijft het auteursrecht bij Rodi West Media B.V., ook nadat de overeenkomst tussen Rodi West Media B.V. en de opdrachtgever haar beslag heeft gevonden. Het is de opdrachtgever verboden de genoemde afbeeldingen, foto’s, teksten, tekeningen en ontwerpen te (doen) gebruiken voor andere dan door Rodi West Media B.V. verzorgde publicaties. Bij overtreding van dit gebod verbeurt de opdrachtgever een boete van € 500,- per plaatsing, zulks onverlet de bevoegdheid van Rodi West Media B.V. om volledige schadevergoeding ter zake te vorderen en onverlet de bevoegdheid van Rodi West Media B.V. om stopzetting van de plaatsingen op straffe van een dwangsom te vorderen. De wederpartij garandeert Rodi West Media B.V. dat indien zij zelf afbeeldingen, foto’s, teksten, tekeningen of ontwerpen aanlevert, hierop geen auteursrechten van derden rusten. Rodi West Media B.V. wordt door de opdrachtgever volledig gevrijwaard voor aanspraken door derden op grond van onrechtmatig gebruik van auteursrechtelijke beschermde bescheiden die door de opdrachtgever aan Rodi West Media B.V. zijn aangeleverd. Indien en voor zover Rodi West Media B.V. dooreen derde ter zake van vermeende inbreuk op auteursrechten wordt aangesproken zijn alle kosten voor juridische bijstand die Rodi West Media B.V. ter afwering van
de vordering redelijkerwijze moet maken voor rekening van de opdrachtgever, zulks ongeacht de vraag of de aanspraak van die derde terecht is.

17. Behoudens de dwingend rechtelijke bepalingen ter zake van de relatieve competentie van de kantonrechter, zullen alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de uitgever en opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar. Niettemin heeft de uitgever het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wetbevoegde rechter. Rodi West Media B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 58299882. Deze algemene voorwaarden zijn aldaar gedeponeerd.